การออกแบบห้องพ่นสี

การออกแบบห้องพ่นสี

                ห้องพ่นสี มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมงานพ่นสี ทั้งเพื่อคุณภาพของชิ้นงาน, ความปลอดภัยของคนงาน รวมทั้ง การลดปริมาณมลพิษต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ห้องพ่นสีต้องได้รับการออกแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ เพื่อให้ห้องพ่นสีสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์หลักๆ ของห้องพ่นสีมีดังนี้

-                   ป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก เข้ามาติดผิวหน้าสีของชิ้นงานขณะพ่น

-                   ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสีขณะพ่นสี

-                   ทำการดักละอองสีที่ไม่ติดชิ้นงาน ให้อยู่ในที่จำกัด

-                   ทำการซับกลิ่นสี, กลิ่นทินเนอร์ และสารระเหยอินทรีย์ต่างๆ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก

หลักเกณฑ์ ในการออกแบบห้องพ่นสีหลักๆ มีดังนี้

1.             ความสมดุลของอากาศที่เข้าและอากาศที่ถูกดูดออกต้องสมดุลกัน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถทำได้โดย

-                   การคำนวณกำลังของชุดพัดลมสำหรับดูดเข้า และกำลังของชุดพัดลมดูดออกให้สมดุลกัน และเหมาะสมกับปริมาตรของห้องพ่นสี โดยมีการใช้อินเวอร์เตอร์ ( Inverter control ) ช่วยในการควบคุมอีกที

-                   การคำนวณพื้นที่หน้าตัดของระบบกรองอากาศขาเข้า และพื้นที่หน้าตัดระบบกรองอากาศขาออก

2.             ระบบกรองอากาศ ต้องมีทั้งระบบกรองอากาศก่อนเข้าห้องพ่นสี ( Pre Filter ) และระบบกรองอากาศก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีตัวเลือกในการใช้งานได้หลายแบบ เช่น ฟิลเตอร์ดักละอองสี ( Paint Arrestor ) ฟิลเตอร์ซับกลิ่น ( Carbon Filter ) ผงถ่านกัมมันต์ ( Activated carbon ) และ ม่านน้ำไหล ( Water curtain ) เป็นต้น

3.             ขนาดและความสูงของปล่องท่อทางออก ต้องได้รับการออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม

 เพื่อป้องกันลมตีย้อนกลับห้องพ่น ทำให้เกิดการฟุ้งของละอองสี

-                   ขนาดของปล่องที่เหมาะสม กำหนดจากความเร็วลม โดยความเร็วลมต่ำสุดของอากาศภายในปล่องต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่า ของความเร็วลมที่ปลายปล่องท่อทางออก โดยคำนวณพื้นที่หน้าตัดจาก A = Q/V

-                   ความสูงของปล่องท่อทางออก กำหนดค่าได้จากค่าความเข้มข้นที่ระดับผิวพื้นที่ จะต้องไม่เกินกว่าค่าความเริ่มต้นที่จะได้กลิ่น แต่ในทางปฏิบัติจะกำหนดความสูงของปล่องให้พ้นจากสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ

Visitors: 33,842